Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Усна історія: від ідеї до проекту

Oral History: from Idea to the Project

Oral history as a scientific method and as a source of our knowledge about the past during last few years has gained considerable popularity. It spread beyond academic audiences and became a tool for finding answers about who we are and how we talk about our history. Through interviews with the witnesses and co-creators of historical events we not only fill the "white spots" of the past and provide "voices" of men and women, but also learn to talk and listen to each other.
This training aims to show the "kitchen" of oral history and offer participants the tools they can use in the future. It will consist of the three parts: the first unit will be dedicated to the basic principles and features of oral history in Ukraine and in the world; the second will focus on the practice of interviewing, psychological interaction during a conversation, ethical and methodological approaches to conducting interviews; finally, the third block will be about the presentation of oral histories to different audiences. During the training students will develop their own project structure, work with interviews collected by the Center for Urban History, and try themselves as interviewers or narrators.

Natalia Otrishchenko holds PhD in Sociology with a focus on "methodology and methods of sociological research" and leads the “Urban Stories” project at the Center for Urban History of East Central Europe. As interviewer she participated in the project "Region, Nation and Beyond" (2012-2014, University of St. Gallen, Switzerland) and "Memories of Vanished Populations" (2012, Lund University, Sweden). Natalia co-coordinated Sociology research laboratory during “Novyi Lviv” Summer School (2015) and provided oral history workshops for participants of “Studies of Living History” (2015, Lviv), “Temporary Visibility” (2015, Chernivci), “Portrait of Pozniaky: Holidays at the District” (2014, Kyiv). She graduated from the Ivan Franko National University of Lviv (2012) and PhD program at the Institute of Sociology at the National Academy of Sciences of Ukraine (2015). Natalia also studied in Poland (2008), Slovenia (2009), and the U.S. (2009-2010) and participated in academic conferences in Ukraine, Poland, Sweden, Russia, and Moldova.

Please bring with you passports or driver's license to enter America House.

Усна історія: від ідеї до проекту

Усна історія як науковий метод і як джерело наших знань про минуле в останні декілька років набула значної популярності. Вона вийшла за межі академічних аудиторій і стала інструментом для пошуку відповідей на запитання про те, ким ми є і як нам говорити про свою історію. Завдяки інтерв’ю з свідками і (спів)творцями подій ми не лише заповнюємо «білі плями» минулого і надаємо «голос» Людині, а й вчимося говорити і слухати одне одного. 
Цей тренінг має на меті показати «кухню» усної історії і запропонувати учасникам інструментарій, з яким вони зможуть працювати у майбутньому. Він буде складатися з трьох блоків: перший блок полягатиме у знайомстві з базовими принципами та особливостями розвитку усної історії в Україні та у світі; другий орієнтуватиметься на практику проведення інтерв’ю, психологічну взаємодію під час розмови, етичні та методологічні підходи до ведення бесіди; нарешті, третій блок – це напрацювання форматів представлення усних історій для різних аудиторій. Під час тренінгу студенти розроблятимуть структуру власного проекту, працюватимуть з інтерв’ю, які зберігаються в архіві Центру міської історії, а також спробують себе в ролі інтерв’юера чи оповідача.

Наталя Отріщенко – кандидатка наук у сфері методології і методів соціологічних дослідження, дослідниця і координаторка проекту «Міські розповіді» у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи (Львів). У якості інтерв’юерки долучалась до низки міжнародних проектів, серед яких «Регіон, нація та інше» (2012-2014, університет Сент-Галлена, Швейцарія), «Пам'ять про зниклі групи населення» (2012, університет Лунду, Швеція), співкоординувала дослідницьку лабораторію «Соціологія» під час Літньої школи «Новий Львів» (2015), проводила усноісторичні тренінги для учасників проектів «Студії живої історії» (2015, Львів), «Тимчасова видимість» (2015, Чернівці), «Портрет Позняків: Канікули на районі» (2014, Київ). Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка (2012) та аспірантуру при Інституті соціології НАН України (2015), навчалась в Польщі (2008), Словенії (2009) та США (2009-2010), учасниця міжнародних конференцій в Україні, Польщі, Молдові, Росії та Швеції.

Для входу в Американський дім, будь ласка,  не забудьте паспорт чи водійське посвідчення. 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out