Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Виставка "Був би сад..." Алевтини Кахідзе


Відкриття виставки: 12 червня, 18:00
Тривалість: 12 червня - 7 липня, 2019

У своїй практиці українська художниця Alevtina Kakhidze звертається до саду як до малої форми політики. І кожен садівник є політиком, адже попри природні умови, обирає те, як висаджувати рослини, на якій відстані їх саджати, наповнює та доглядає свій сад так, як це бачить. Саме така метафора саду та садівника допомагає авторці говорити про глобальну політику через ненасильницьку комунікацію.

У своїй праці Frames of War: When Is Life Grievable? (2009) американська дослідниця Джудіт Батлер шукає відповіді на важливі питання: чиї життя ми оплакуємо? Чи всі загиблі отримують однакову кількість скорботи та жалю? Чи є ті, кого не можна жаліти? Свої дослідження Батлер будує крізь онтологію війн, вивчаючи візуальні та текстуальні домінанти у теперішній медіа-культурі. На відміну від Батлер, Кахідзе задається іншим питанням: що таке толерантність у рослинному світі, чому деякі рослини називають бур’яном? Чи дійсно деякі рослини не здатні існувати поряд з іншими, тому що можуть заполонити собою всю територію? На власній садівничій практиці художниця намагається відшукати відповіді на запитання, співзвучні тим, що хвилюють українців вже близько шести років: якщо в саду теж є політика, то як уникнути війни?

Ідея саду, політики та пропаганди проходить крізь всі роботи, представлені на виставці “Був би сад...”. Відправною точкою стали спільно висаджені художницею з еко- та громадськими активістами концептуальні клумби: Цікава, Корисна, Смачна, Експериментальна та Клумба “Подолання відчуження”, які розміщені у дворі Американського дому та у приміщенні кафетерію. Кахідзе пропонує поглянути на клумби з позиції концепцій садівника, споглядача, володаря, служителя, дослідника та отримуюча дарів — саме такі ролі художниця на власному досвіді відокремила за роки садівництва.

Сучасний глядач звик споживати новини за їжею чи кавою, удома чи у громадських місцях, у спілкуванні з друзями чи колегами. Ненав’язливий та ненасильницький метод промовляння про війну проявлений й у експонуванні робіт. Графічні роботи, відео та концептуальні клумби на деякий час стали частиною інтер’єру кафетерію, органічно доповнивши вже існуючи елементи. У кафетерії Американського дому розміщені плакати, які закликають до садівництва та зростання городів та садів. Ці (не)політичні роботи відсилають до цілої культури агітації та пропаганди, що існувала з початку ХХ століття. Плакати працюють у діалозі з новинами “Усіх часів”, що спільно з реальними світовими новинами транслюються на екрані телевізора. Крім того, у просторі кафетерію розміщені два відео-інтерв’ю художниці з садівниками з різних регіонів України, а також оповідь самої художниці. Ці розмови увійшли до тривалого проекту “Битва садівників”, який у метафоричній формі порушує питання війни та миру, світових конфліктів, ненависті та неприйняття. Таким чином, Кахідзе надає голос тій соціальній групі, чия думка до цього моменту мала невелику політичну вагу або була маргіналізована.

Алевтина Кахідзе (нар. 1973, с. Жданівка, Донецька обл.) — художниця. Закінчила факультет графіки Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Академію Яна ван Ейка (Маастріхт, Нідерланди). Володарка Премії Малевича (2008), переможниця конкурсу серед молодих художників і кураторів Центру сучасного Мистецтва при НаУКМА (2002). Співзасновниця приватної резиденції для іноземних художників у селі Музичі, де живе та працює.

Кураторка виставки: Катерина Яковленко

Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

Opening: June 12, 18:00
Duration: June 12 - July 7, 2019

In her practice, Ukrainian artist Alevtina Kakhidze (born in 1973, Zhdanivka, Donetsk region) refers to the garden as to the small-scale form of politics. According to her vision, every gardener is a politician, and despite natural conditions, each of them chooses how to plant, where to plant, fills in and cares for his/her own garden the way he/she finds it right. This very metaphor of gardens and gardeners helps the author talk about global politics using non-violent communication tools.

In her text “Frames of War: When Is Life Grievable?” (2009) American researcher Judith Butler raises an important question: whose lives are we mourning for? Do all the dead receive the same amount of sorrow and misery? Are there those for whom we can’t feel sorry? In her own research papers, Butler develops through war ontology, learning about visual and textual dominants in the present media culture. Unlike Butler, Kakhidze raises a different question: What is tolerance in flora, why are some plants called wild grass, when indeed some plants can’t co-exist alongside with others, because they can take over the entire territory? Using her own gardening practice as a base, the author seeks to find out answers, consonant with the concerns that Ukrainians have for almost six years now: if the garden has its politics as well, how can a war be prevented in the garden?

The idea of garden, politics and propaganda is felt through all of the works presented at the exhibit "Let the garden be…/ Let the garden be without war”. The starting point were the conceptual flowerbeds planted by the artist together with eco-and civic activists — Interesting, Useful, Tasty, Experimental Flowerbeds “Overcoming alienation", which are located the America House' garden and it’s cafeteria room. Alevtina Kakhidze offers visitors to take a look at the flowerbeds from the perspective of a gardener, viewer, ruler, servant, researcher and gifts receiver — these are the roles which the artist has highlighted within herself as a result of her many years-long experience in gardening.

Today`s audience gets used to consuming news while eating or drinking coffee at home or in public spaces while chatting with friends or colleagues. Unobtrusive and non-violent ways of speaking about war are manifested in the artist’s works. Graphics works, video and conceptual flowerbeds became a part of the Cafeteria interior for a little while, organically complementing already existing elements. Posters, which waves to gardening and cultivating orchards are placed in the America House Cafeteria. These non-political works refer to the whole culture of agitation and propaganda that has existed since the beginning of the twentieth century. The purpose of the posters is to work together in the spirit of dialogue with the news "All times", which, along with real-world news, are being broadcast on the TV screen. In addition, in the cafeteria room, two video interviews with gardeners from different regions of Ukraine are presented, as well as a story by the artist herself. These talks are part of the long-term project of the "Gardeners' Battle", which metaphorically raises issues of war and peace, world conflicts, hatred and repudiation. Thus, Kakhidze gives a voice to a social group whose opinion, to this point, was of little political significance, or was marginalized.

Alevtyna Kahidze (born in 1973 in Zhdanivka village, Donetsk region) is an artist, graduated from the Department of Graphic Arts at the National Academy of Fine Arts and Architecture, Academy of Jan van Eyck (Maastricht, The Netherlands). The winner of the Malevich Prize (2008), the winner of the competition among young artists and curators of the Center of Contemporary Art at NUKMA (2002). Co-founder of a private residence for foreign artists in the village of Muzychi, where she currently lives and works.

Curator: Kateryna Iakovlenko

Remember to bring your passport or driver’s license.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out