Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Відкриття виставки Ольги Босак «Живи вільно»

Виставка «Живи вільно»

Художниця: Ольга Босак

Тривалість: Травень 23 - Червень 15

Відкриття: Травень 23, 18:30

«Кожного разу, коли Ви думаєте, що Ви Європеєць, пам'ятайте, де лежить серце Європи, й дякуйте українцям за те, що роблять Європу значимою та переводять нас на наступний рівень»,  –  сказав у лютому 2014 року Френсіс Мартін О'Доннелл, координатор ООН в Україні (2004-2009).

Українська художниця, підприємець, громадський активіст Ольга Босак вперше представила свою художню колекцію робіт «Живи вільно» в Києві у січні 2016 року. Ця колекція художніх творів була натхненна духом української Революції Гідності. Вона реалізовує цей проект публічної дипломатії на міжнародному рівні. У жовтні 2016 року Ольга Босак представила проект “Живи вільно” у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку. Після проведення виставки у США художні виставки були представлені в Оттаві та Торонто. З Канади роботи повернулися до Києва й виставляються в Американському домі.

Ідея цього проекту публічної дипломатії полягає в сприянні формуванню іміджу нової України на міжнародному рівні. Мета даного проекту – представити світовій спільноті важливість Революції Гідності для України, а також те, як масштабні протести взимку 2013-2014 року продовжують формувати громадську думку в Україні й, зокрема, підсилюють прагнення українців жити вільно. Події, які сталися на початку XXI століття в Україні чітко показали, що існує велика потреба у міцному міжнародному співробітництві та залученні світової спільноти у вирішення конфліктів і запобігання агресії. Хоча кожна країна в світі повинна, першою чергою, зосереджуватися на своїх проблемах, світове співтовариство має обов’язок протистояти агресії, щоб запобігти посиленню глобальної нестабільності.

Натхненням для цієї колекції творів мистецтва стала боротьба України протягом останніх років, яка сприяє змиванню радянського минулого та поверненню українців до своїх справжніх європейських коренів. Ольга вирішила назвати цю художню виставку «Живи вільно!» щоб відобразити надії і мрії своєї країни. У час війни Росії проти України в своїх художніх роботах Ольга Босак намагається показати велике бажання багатьох українців жити вільно. Вона пояснює: «Зайняло б багато років, щоб досягти такого високого рівня розвитку громадянського суспільства, якого досягла Україна у час Революції Гідності. У 90-х роках багато людей не знали, що таке неурядові організації й чому існує необхідність у діяльності благодійних організацій. У радянські часи вважалося, що держава піклується про все і для всіх. Десь там був хтось, хто думає, а люди просто повинні виконувати певні завдання, які визначалися керівництвом Комуністичної партії. Багато років було витрачено на те, щоб Україна повернулася до своєї дорадянської ментальності. І, нарешті, зараз можна бачити, як європейські цінності, притаманні українцям, практикуються знову. Під час Революції Гідності ми всі переконалися у тому, що потреби людей можуть бути задоволеними завдяки владі об'єднаного суспільства. На своїх полотнах намагалася відобразити наші ідеали, переживання та досягнення. Наша свобода здобувається нами високою ціною. Не раз ми відчували – кожен зокрема і всі разом – що значить життя над обривом; у найскладніші миті ми шукали точку опори. Ми чекали на тих, хто виявить солідарність і приєднається до нашої боротьби за європейські цінності. Користуючись нагодою, хочу подякувати країнам-партнерам України, які були й залишаються пліч-о-пліч з нами».

Біографія автора:

Ольга Босак здобула дві вищі освіти у Львові, продовжувала навчання у школах Австрії, Німеччини, Франції та США, об’їздила Європу й Америку вздовж та впоперек кілька разів.  

Ольга Босак є співавтором двох книжок про реформу публічного управління в Україні; заснувала та очолює Клуб «Молода демократія», що об’єднує активних українців, котрі здобули освіту на Заході; співзасновниця волонтерського Фонду Вільна Україна, який було створено у відповідь на окупацію Росією Криму та Донбасу з метою підтримки безпеки й оборони України задля її стійкого та стабільного розвитку.

У Києві відбулося дві персональні виставки «Живи кольорово!» та «Живи вільно!». У Мілані 2016 року її роботи були відібрані для участі у проекті «Жіноча сутність», який представляє сучасних жінок художників з усього світу. У Парижі отримала нагороду «Жіноча мистецька нагорода 2017». Персональні художні виставки Ольги Босак відбулися у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН, а також в Оттаві та Торонто. Її роботи постійно перебувають на тимчасових виставках в офісах приватних компаній та знаходяться у приватних колекціях в Україні, Австрії, Італії, Франції, Норвегії, США та Канаді.

Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

Live Free Exhibition

Artist: Olha Bosak

Duration: May 23 - June 9

Opening: May 23, 18:30

“So every time you think you are European, remember where it’s heart lies, and thank Ukrainians for making Europe meaningful, and taking us to the next level.” - stated in February 2014 by Francis Martin O’Donnell, UN Resident Coordinator in Ukraine (2004-2009).

Ukrainian artist, entrepreneur and civic activist, Olha Bosak, first launched Live Free in Kyiv in January 2016. Her art collection, Live Free, draws upon her personal involvement and experiences during the 2013-2014 Ukrainian Euromaidan “Revolution of Dignity.” After being displayed at the United Nations General Assembly building in New York, the exhibit moved to Ottawa and Toronto with the hope of raising further awareness of this massive public action during the winter of 2013-2014. Now the exhibition came back to Kyiv and is on display at America House Kyiv.

This public diplomacy project promotes an image of the new Ukraine. It demonstrates to the global community the importance of the Revolution of Dignity for Ukraine, and how Maidan continues to shape and inform public opinion in Ukraine, including the desire to live free as an independent nation and society. Events that have occurred since the beginning of the XXI century in Ukraine tend to prove that there is a big need for inter-country cooperation and the involvement of the global community in resolving conflicts and preventing aggression. While each country needs to focus on its own problems, the global community must stand up to aggression to prevent the spread of global instability.

The inspiration for this collection of artwork came from Ukraine’s struggle over the past three years to shed the country’s Soviet past and return to Ukraine’s European roots. Olha chose to call the collection "Live Free!" to reflect the hopes and dreams of her country. In times of Russia’s war against Ukraine, in her artworks, Olha Bosak tries to show the great desire of many Ukrainians to live free. She explains, “It would take years to achieve the same level of civil society development that Ukraine achieved during the time of the Revolution of Dignity. In the 90’s, not many people knew what an NGO was or why charitable organizations should exist. During Soviet times, it was believed that the state should take care of everything and for everyone. Citizens were only expected to execute tasks dictated by the Communist political party above. There has been a lot of effort to bring Ukraine back to its pre-Soviet mentality, and today the European values inherent to our land are being practiced again. During the Revolution of Dignity, we learned that people’s needs will be met only through the power of a united society. In my canvases, I tried to reflect our ideals, experiences and achievements. Our freedom is acquired at a high price. Many have given their lives to this cause, and many still will give. Many times we’ve felt – individually and all together – what it means to live life on the edge; in the most difficult moments we were struggling for a foothold. We were waiting for those who would show us solidarity and join our struggle for European values. I would like to take this opportunity to say thank you to the partner-countries of Ukraine, who were and remain side-by-side with us.”

Author’s biography:

Olha Bosak obtained two degrees in Lviv, Ukraine, and has pursued higher education in Austria, Germany, France and the United States. She has toured throughout Europe and America several times.

The co-author of two books on public management reform in Ukraine, Olha Bosak also created and heads the Young Democracy Club, which brings together proactive Western educated Ukrainians. In response to Russia’s invasion of Crimea and the Donbas, Olha cofounded the Ukrainian Freedom Fund, with the aim of supporting the security and defense of Ukraine and assuring its strong and stable development for the future.

In Kyiv, she held two personal art exhibitions Live Colorfully! and Live Free! In Milan in 2016, she was selected to be part of an artistic project Woman’s Essence representing contemporary women artists worldwide. In Paris, she was awarded the Woman ART Award 2017.

Her personal art exhibitions have been shown in New York at the United Nations General Assembly, Ottawa and Toronto. Her paintings are on temporary display in the offices of private companies and are part of private collections in Ukraine, Austria, Italy, France, Norway, the U.S. and Canada.

Remember to bring your passport or driver's license.
 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out