Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Lithium, 2019

Антон Супруненко
Фотографія, змішана техніка

Моноліт — це втілення сучасних технологій та, зокрема, гаджетів, що постають перед нами величними та гігантськими. Технології дають нам можливість побачити весь світ, та одночасно закривають його від нас. Точкою відліку виставки є серія робіт Антона Супруненка. В них моноліт зображений у ландшафті, акцентуючи нашу увагу на контрасті природного та створеного людиною. Проте ми бачимо, як ці світи поступово проростають один в одного, а творіння людини стає чимось окремим, починає жити своїм життям.


Lithium, 2019

Anton Suprunenko
Photography, mixed technique

Monolith is the embodiment of modern technology and gadgets that we face majestic and gigantic. Technologies give us the opportunity to see the whole world, but at the same time they close it from us. The reference point for the exhibition is a series of works by Anton Suprunenko. The monolith is inscribed in the landscape, draws our attention to the contrast of natural and man-made. However, we see how these worlds gradually sprout into each other, and handmade creations become something separate, begins to live their lives.


Image is Saved, 2017

Дарина Фес
Інтерактивна медіа-проекція

Інтерактивна відео-проекція Дарини Фес «Image is Saved» пропонує вам залишити своє відображення у Програмі. Форма користувача Програми сформована на основі тексту згоди Facebook. Кожного дня ми проходимо повз безліч камер. Чи буде збережено наше зображення та де натиснути кнопку згоди?

Заходячи в зону роботи Програми ваше Зображення потрапляє до віртуального простору і ви надаєте нам дозвіл на користування ним. Своєю участю ви підтверджуєте згоду з умовами користування. Ви можете знаходитись тут стільки часу, скільки вам зручно. Ви не можете вимагати збереження чи видалення Зображення, це визначає Програма. Після видалення Зображення знищується таким самим способом, як спорожнення кошика на комп’ютері. Однак ви розумієте, що видалений вміст може зберігатися в резервних копіях протягом прийнятного періоду часу.

Ми завжди цінуємо ваші відгуки чи інші пропозиції щодо роботи Програми, але ви розумієте, що ми можемо використовувати їх без будь-яких зобов’язань компенсування.


Image is Saved, 2017

Daryna Fes
Interactive media-projection

"Image is Saved" is an interactive video projection by Darya Fes that suggests you leave your display in the Program.  Program`s User Form is based on the text of the consent of Facebook. Every day we fall into the lenses of many cameras. Will our image be saved and where to click consent button?

By entering the Program performance area, your Image becomes a part of the virtual space and you give us permission to use it. By your participation, you agree to the terms of use. You can stay here as long as you like. You may not demand that the Image be saved or removed, it is determined by the Program. When the Program removes the Image, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a computer. However, you understand that removed content may persist in backup copies for a reasonable period of time.

We always appreciate your feedback or other suggestions about the Program performance, but you understand that we may use your feedback or suggestions without any obligation to compensate you for them.


Варіанти сприйняття, 2019

Олег Прокопенко
Відео

У своїй роботі «Варіанти сприйняття» Олег Прокопенко говорить про візуальну інформацію, що оточує нас. Інформації стає настільки багато, що вона сприймається вже як фон або шум. Зоною діяльності Олега є стокова ілюстрація, де варіантів сприйняття, за його словам, є два: завантажене зображення це або щось корисне, що ти можеш використати для своїх потреб, або ж ще кілька мегабайтів інформаційного сміття. Відео програється по колу знову і знову, ніби створюючи ще одне джерело фонового шуму.Variations of perception, 2019

Oleg Prockopenko
Video

Through his work, Oleg Prokopenko speaks about visual information that surrounds us. The amount of information is so large that it is already perceived as a background or noise. Oleg's area of work is a stock illustration where there are two options for perception: a downloaded image is either something useful that you can buy for your needs or just a few more megabytes of information garbage. Video plays in a circle over and over again, creating by it another source of background noise.


New Connection, 2017

Марія Абрамова
Змішана техніка

Надано BlockchainArtHackathon

Blockchain-технології — яскравий образ іншого світосприйняття, стимул до створення нових форм взаємовідносин та взаємозв’язків між людьми. Картина “New connection” — символічне відображення нової реальності, у якій людина постає перед необхідністю

знайти гармонійні форми зв’язку духовного розвитку зі стрімким поступом технологій.

Брак емоцій, вищий математичний розрахунок, чітка та прозора структура зв’язків — із одного боку та пошук вищого сенсу, духовного одкровення — із іншого. Чорний колір — символ непізнаного, загадки, глибини. Жовтий колір — символ духовного розвитку, божественної сонячної енергії. Людина в центрі, на перетині духовної вертикалі та горизонталі нових технологій. Новий виклик. Нова реальність, що захоплює космічними кільцями та поєднує людей майбутнього. Marianna Abramova "New Connection"New Connection, 2017

Maria Abramova
Mixed technique

Special thanks to BlockchainArtHackathon

Blockchain-technologies are a colorful image of other world perceptions, an incentive to create new forms of relationships and interactions between people. The painting ""New connection"" is a symbolic reflection of a new reality, in which a person faces the need to find harmonious forms of spiritual development with the rapid advancement of technologies. Lack of emotions, higher mathematical calculation, clear and

transparent structure of connections are on the one hand and the search for higher meaning, spiritual revelation are on the

other. Black is a symbol of the unknown, the mystery, the depths. Yellow is a symbol of spiritual development, divine solar energy. A human is in the center, at the intersection of the spiritual vertical and horizontal of new technologies. A new challenge. A new reality that captures with space rings and unites people of the future.The instruction for using, 2017

Поліна Щербина
Полотно, фарба

Надано BlockchainArtHackathon

Що треба для того, аби запхати пальці в розетку? ВІРА в те, що ти набудеш надздібностей. СМІЛИВІСТЬ заплатити ціну ризику, напевно не знаючи, чи з’являться ці надздібності саме в тебе. ДІЯ, після якої ти пізнаєш усе на власному досвіді. Для одного це може бути марно або навіть небезпечно, у той час як інший відкриває для себе світ по-новому.


The instruction for using, 2017

Polina Shcherbyna
Canvas, paint

Special thanks to BlockchainArtHackathon


What do you need to put your fingers in a socket? A FAITH that you will get the superpowers. A COURAGE to pay the price of the risk, not knowing for sure, whether you will get these powers. AN ACTION after which you will know everything on your own experience. For somebody it may be useless or even dangerous, while another one will open the world in a new way.


Blockchain Enter (Malevich Black Square improvisation), 2017

Олена Мосієвич
Полотно, фарба

Надано BlockchainArtHackathon

Імпровізація на тему «Чорного квадрату» Малевича. Митець прагне зобразити місце технології Blockchain в сучасному світі та її всеохоплюючий характер. Суб’єктність людини в цьому процесі та її вибір. Вказує на місток між минулим та майбутнім: адже К. Малевич творив в епоху індустріальної революції. Ми ж спостерігаємо часи інноваційної революції. Ці часові зрізи мають спільні проблемні питання. Вони стосуються технологій, перемоги нового над старим та ролі людини в сучасному світі.Blockchain Enter (Malevich Black Square improvisation), 2017

Olena Mosiyevich
Canvas, paint

Special thanks to BlockchainArtHackathon

Improvisation on the theme "Black Square" by Malevich. The artist tries to portray the place of Blockchain technology in the modern world and its all-embracing nature. The subjectity of a person in this process and her choice points to the bridge between the past and the future: in fact, K. Malevich worked in the era of industrial revolution. We are watching the times of innovation revolution. These time slices have common issues. They relate to technologies, the victory of the new over the old and the role of human in the modern world.


The Faith, 2017

Костянтин Терещенко
Змішана техніка

Надано BlockchainArtHackathon


Усе, що наразі лишилося від грошей, — лише віра людей у те, що ці папірці мають ціну. Наче квиток, що, втративши свою простоту, став щасливим.

The Faith, 2017

Constantine Tereshenko
Mixed technique

Special thanks to BlockchainArtHackathon

All that is currently left out of money is just the people’s faith that these papers have a price. It seems like a ticket that lost its simplicity and has become happy.


 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out